Bir Sayfa Seçin

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” Aydınlatma Metni

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
  yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri
  işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt
  sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarınca muhatap, üye, ziyaretçi, sporcu, hakem, antrenör, ödül alan, desteklenen, program ortağı, tedarikçi ve/veya site çalışanı/yöneticisi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Claros Yazılım Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde veri sorumlusunun aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Veri Sorumlusunun İzmir'de Satranç Websitesi ile ilgili Faaliyetleri

 • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek
 • Satranç eğitimi alanında çeşitli projeler hazırlamak
 • İzmir'de Satranç sporunu geliştirmeye yönelik ortak proje ve çalışmalar yapmak
Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, işletmecinin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, vakıf yöneticileri/çalışanları, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından

 • İzmir'de Satranç Websitesi İletişim Formları
 • İzmir'de Satranç Websitesi E-Bülten Kayıt Formları
 • İzmir'de Satranç Websitesi İş Başvuru Formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak işletmecinin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili veri sorumlusuna yazılı olarak başvurmanız halinde,
talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.
Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de
ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla aşağıdaki adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

Claros Yazılım Danışmanlık İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Kemalpaşa Mah. 106 Sok. No:5 D1
Menderes – İzmir 35470